⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.८.८ मानिसको पूर्ण मृत्यु मानिसको हामीले देख्ने मृत्यु भनेको त्यस स्थुल शरीरलाई आफ्नो लिङ्ग शरीरले त्यागेको हो । त्यस स्थुल शरीरलाई त्यागेपछि पनि चेतनाको लिंग शरीर जीवित रहन्छ त्यसैले हामीले देख्ने गरेको मृत्यु अपूर्ण मृत्यु मात्र हो । वास्तवमा मानिसको जीवनमा सबै कार्य र कर्महरुको कर्ता कार्य लिङ्ग शरीरले नै गरेको हुन्छ … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English