ईन्टरनेट किताब

 ( यो इन्टरनेटमा पढ्ने किताब हो । यस किताबमा लेखहरू, यु ट्युबका  भिडियोहरू तथा अन्य माध्यममा प्रकाशित सामाग्रीहरू समावेश गरिएको छ । यो किताबका प्रमुख भागहरू रजिष्टर गरेर सदस्यता लिएपछि मात्र पढ्न मिल्दछ । सदस्यता लिएकाहरूले login गरेर मात्र पढ्नु होला  । रजिष्टर नगर्नु भएकाहरूले रजिष्टर गर्न यहाँ जानु होला । Register)

किताबको  नाम :

ब्रह्मज्ञान: मृत्युलाई चिहाएर हेर्दा भय र मृत्युसंगको सम्पर्क र संघर्षको रस

लेखकः डा. कमल मान श्रेष्ठ                                     लेखिकाः डा. इन्दु श्रेष्ठ

किताबको विषय सूची 

पाठ १.  परिचय खण्ड 

                          पाठ १.१ किताब र वेब साइटको छोटो परिचय (HOME)   ⇒ यहाँ जानुस        

                          पाठ १.२  सावधानी                                                     ⇒ यहाँ जानुस 

                          पाठ १.३ यो किताब कस्ले पढ्न हुन्छ कस्ले पढ्न हुँदैन  ⇒ यहाँ जानुस

                          पाठ १.४ लेखकको अनुरोध                                           ⇒ यहाँ जानुस

                          पाठ १.५ किताबको उदय कसरी भयो  ?                     ⇒ यहाँ जानुस

                          पाठ १.६ किताबको महत्व र चुनौती                           ⇒ यहाँ जानुस

                          पाठ १.७ वेदशास्त्रहरुको तात्पर्य                                ⇒यहाँ जानुस 

                          पाठ १.८ आभार धन्यवाद                                           यहाँ जानुस

पाठ २.  विज्ञान खण्ड छोटकरीमा (यी पाठहरू पढ्न सदस्यता लिनु पर्दछ)

                                        (सुरूका स्तरका पाठहरू)

                        पाठ २ विज्ञान खण्ड छोटकरीमा         ⇒यहाँ जानुस                  

पाठ ३.  विज्ञान खण्ड        (यी पाठहरू पढ्न सदस्यता लिनु पर्दछ)

                     (मध्यम स्तरका पाठहरू)

                         पाठ ३.१ मानव शरीरको रचना           ⇒ यहाँ जानुस 

                          पाठ ३.२ मानिसको अपूर्ण   मृत्यु       ⇒ यहाँ जानुस

                         पाठ ३.३ ब्रह्मको छोटो परिचय            ⇒ यहाँ जानुस

                          पाठ ३.४ आत्मा वा जीवको उत्पत्ति     ⇒ यहाँ जानुस

                          पाठ ३.५ महतको थप विकाशक्रम      ⇒ यहाँ जानुस

                          पाठ ३.६ लिङ्ग शरीरको उत्पत्ति          ⇒ यहाँ जानुस

                          पाठ ३.७ मानिसको तिन शरीरको विस्तृत विवरण 

                                               पाठ ३.७.१    आत्मा शरीरको विवरण   विस्तृतमा    ⇒ यहाँ जानुस

                                               पाठ ३.७.२    स्थुल शरीरको विवरण   विस्तृतमा   ⇒ यहाँ जानुस

                                                पाठ ३.७.३    लिङ्ग शरीरको विवरण  विस्तृतमा     ⇒ यहाँ जानुस

                          पाठ ३.८ लिँग शरीरको रचना र कार्यहरू विस्तृतमा 

                                                पाठ ३.८.१  मृत्यु पछिको सम्पर्क       ⇒ यहाँ जानुस

                                                पाठ ३.८.२ मेरो खोजिमा लिँग शरीरसँगको सम्पर्क र सँघर्ष   ⇒ यहाँ जानुस

                                                 पाठ ३.८.३ पुनर्जन्म                        ⇒ यहाँ जानुस

                                                 पाठ ३.८.४ लिँग शरीरको आवरणहरूको रचना र कार्य   ⇒ यहाँ जानुस  

                                                 पाठ ३.८.५  स्थुल शरीरमा लिँग शरीर बस्ने ठाउँ               ⇒ यहाँ जानुस

                                                 पाठ ३.८.६ स्थुल शरीर र लिँग शरीरको सम्बन्धको कारण  ⇒ यहाँ जानुस

                                                 पाठ ३.८.७ स्थुल शरीर र लिँग शरीरको सम्बन्धमा हुन सक्ने बाधाहरु  ⇒ यहाँ जानुस

                                                पाठ ३.८.८ मानिसको पूर्ण मृत्यु              ⇒ यहाँ जानुस

                          पाठ ३.९ सृष्टिका  भौतिक र मानसिक जीवहरू                ⇒ यहाँ जानुस
                          पाठ ३.१०  तेस्रो नेत्र भनेको के हो ?

                                               पाठ ३.१०.१ मानिसको तेस्रो नेत्र                       ⇒ यहाँ जानुस

                                                पाठ ३.१०.२ तेस्रो नेत्र, ब्रह्म र कैवल्य मुक्तिका अनुभवहरु  ⇒ यहाँ जानुस

                                                पाठ ३.१०.३  तेस्रो नेत्रको डर र त्रास                      ⇒ यहाँ जानुस

                                                पाठ ३.१०.४  तेस्रो नेत्रको आभास दिने अङ्गहरु    ⇒ यहाँ जानुस

                                                पाठ ३.१०.५ सपना: मानिसको तेस्रो नेत्रको ग्रन्थि  ⇒ यहाँ जानुस

                                                पाठ ३.१०.६ कर्मेन्द्रिय: तेस्रो नेत्र एक काम गर्ने यन्त्र ⇒ यहाँ जानुस

                                                पाठ ३.१०.७  तेस्रो नेत्रको चाहना र शिक्षा                 ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ४  प्रकाशित प्रत्यक्ष सचित्रहरु (भिडियोहरु )तथा अनुभवहरू खण्ड    

               पाठ ४.१  मानिसको तेस्रो नेत्रको अनुभवहरूका  प्रकाशित प्रत्यक्ष सचित्रहरु  ⇒ यहाँ जानुस

                पाठ ४.२ ब्रह्मज्ञान पढेर अनुभवी भएकाहरूले व्यक्त गरेका अनुभवहरू         ⇒ यहाँ जानुस 

पाठ ५. शास्त्र खण्ड (शिक्षा र उपदेशहरू)

               पाठ ५ .१  राम लक्ष्मण सम्बाद ⇒ यहाँ जानुस

               पाठ ५ .२ . बिदुर नीती        ⇒ यहाँ जानुस 

              पाठ ५.३  वेदशास्त्रहरू र पुराणशास्त्रहरूका केही पङ्ति र मैले खोजेका कुराहरू  ⇒ यहाँ जानुस         

              पाठ ५.४. शास्त्रका केहि पङ्क्तिहरु, अर्थहरु र लेखकका अनुभवहरू  ⇒ यहाँ जानुस  

              पाठ ५.५. महत्वपूर्ण उपदेशहरु ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ६. सँस्कार खण्ड (उच्च स्तरका पाठहरू)

              पाठ ६.१ ब्रह्म भनेको के हो ?

                                                         पाठ ६.१.१. ब्रह्मको खोजि ⇒ यहाँ जानुस 

                                                         पाठ ६.१.२ ब्रह्मको परिचय  ⇒ यहाँ जानुस 

                                                         पाठ ६.१.३ ब्रह्मको अनुभव ⇒ यहाँ जानुस

                                                         पाठ ६.१.४ ब्रह्मको महत्व ⇒ यहाँ जानुस

                                                         पाठ ६.१.५ मृत्युको ज्ञानको महत्व ⇒ यहाँ जानुस

                                                         पाठ ६.१.६ गायत्री र सावित्री         ⇒यहाँ जानुस

                                                         पाठ ६.१.७ मृत्यु भनेको वास्तवमा के हो ?   ⇒ यहाँ जानुस

 

पाठ ७. सामाजीक खण्ड

                            पाठ ७.१ नेपाली समाजमा इसाइकरण किन भएको छ ?   ⇒ यहाँ जानुस

पाठ ८. अन्य ठाउँमा प्रकाशित अनुभव तथा लेखहरू खण्ड

                    पाठ ८.१  YouTube Channel/kamalsfabulous

                    पाठ ८.२  ब्रह्मज्ञानीहरूका अनुभवहरू  तथा लेखहरू/kamalsfabulous.com/community/ 

                    पाठ ८.३  Facebook page / kamalsfabulous

                    पाठ ८.३  Facebook page /Brahmagyani Community

 

 किताबका अन्य भागहरू बिस्तारै बिस्तारै प्रकाशित हुँदैछन् । 

.

This post is also available in: English