⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.७.१ आत्मा शरीर आत्मा र आत्मा शरीरमा फरकः                                    आत्मा शरीर = आत्मा + आवरण प्रकृती आत्मा भनेको ब्रह्ममा पैदा भएको तरङ्गको भित्रको भाग हो । आत्मा शरीर आत्मा र तरङ्गले बनेको आवरणको सम्युक्त नाम … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English