⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.८.६ स्थुल शरीर र लिँग शरीरको सम्बन्धको कारण स्थुल शरीरको मुटुमा लिँग शरीर बस्ने कुरा थाहा भएपछि तिनीहरुको आपसिक सम्बन्धको कारण थाहा हुन जरुरी हुन्छ । ती सम्बन्धका कारणहरु तल उल्लेख गरिएका छन् । वेदशास्त्रहरूमा उल्लेखित केही सँस्कृतका पँक्तिहरु समावेश गर्न चाहन्छु । १. भुक्तँ पीतँ यदस्त्यत्र तद्रसादामबन्धनम् । स्थुलदेहस्य लिङ्गस्य … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English