⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ २  विज्ञान खण्ड छोटकरीमा मानव शरीरको रचना मानिसको हामीले देख्ने गरेको शरीर तीनवटा विभिन्न शरीर मिलेर बनेको हुन्छ । १. बाहिरबाट देखिने भौतिक तत्वको शरीर हुन्छ-जसलाई स्थुल शरीर भनिन्छ । २. त्यस बाहिरको स्थुल शरीर भित्र चेतनाको अदृस्य शरीर हुन्छ-जसलाई लिंग शरीर भनिन्छ । ३. त्यस लिंग शरीर भित्र आत्मा शरीर … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English