⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.६ लिँग शरीरको उत्पत्ति The Origin of the Causal Body (Linga sharira) हरेक चंचलताको आफ्नो काल वा समय हुन्छ । त्यही समयको अन्त्य हुनेलाई काल भनिएको हो । यसरी ब्रह्ममा पैदा भएका ती चंचलताका तरङ्गहरू आफ्नो समय पुरा भएर समाप्त वा निष्कृय भएपछि ब्रह्मको त्यो व्यक्त भाग पुनः अव्यक्त भएर ब्रह्ममा मिल्दछ … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English