⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.८.५ मानिसको स्थुल शरीरमा लिँग शरीर बस्ने ठाउँ (Place where  casual (linga) body is situated in human’s material body) मानिसको मुटुमा पहिलो बिजुली प्रवाह कसरी सुरु भयो ?  अगाडिका पाठहरुका वर्णनबाट लिँग शरीर भन्ने अदृश्य शरीर रहेछ भन्ने कुराको बयान गरिएको छ । अब स्थुल शरीर, लिँग शरीर र आत्मा शरीर मिलेर … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English