⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.१ मानव शरीरको रचना (Anatomy of human body) मानिसको हामीले देख्ने गरेको शरीर तीनवटा विभिन्न शरीर मिलेर बनेको हुन्छ । १ — बाहिरबाट देखिने भौतिक तत्वको शरीर हुन्छ —जसलाई स्थुल शरीर  (material body) भनिन्छ । २— त्यस बाहिरको स्थुल शरीर भित्र चेतनाको अदृश्य शरीर हुन्छ— जसलाई लिँग शरीर (linga body) भनिन्छ … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English