⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.५ महत वा पहिलो जीवको थप विकाशक्रम   The Further Evolution of the First Life (Mahat)               त्यो  महत वा ब्रह्मको सानो टुक्राको ब्रह्मबाट अलग भएको क्षणिक अवस्था हो । त्यो व्यक्त वा चञ्चलताबाट बन्न गएको अलग भाग त्यहाँ पैदा भएका तरङ्ग रहुन्जेलसम्म मात्र अलग … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English