⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.२ मानिसको अपूर्ण मृत्यु (Men’s incomplete Death) मानिसको हामीले देख्ने गरेको मृत्यु भनेको त्यस स्थुल शरीरलाई आफ्नो लिँग शरीरले त्यागेको हो । त्यस स्थुल शरीरलाई त्यागेपछि पनि चेतनाको लिँग शरीर जीवित रहन्छ । त्यसैले हामीले देख्ने गरेको मृत्यु अपुर्ण मृत्यु मात्र हो । वास्तवमा मानिसको जीवनमा सबै कार्य र कर्महरुको कर्ता … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English