बिषय सुचीमा फर्कन

पाठ ३.१०.२

People with Third Eyes and experience of Brahma and Sadashiva

People with Third eye

Dr. Kamal Man Shrestha 2. Dr. Indu Shrestha 3. Prakriti Shrestha 4. Jyotsana Shrestha 5. Sarada Tiwari 6. Krishna Khadka(Baskota) 7. Jaya Shrestha 8. Sushma Pun 9. Tara Khadka  10. Ayushma Shrestha 11 Sushila Shrestha 12. Hema Joshi 13. Srijana Shrestha(Pokhara) 14. Shaibya Joshi 15. Rubiya Joshi, 16. Sajana Tiwari 17. Kapil Tiwari 18. Rajan Adhikari 19. Yashoda Makaju 20. Radha Adhikari 21. Amita Shrestha 22. Sushma Dhakal 23.  Sapana Tiwari 24. Gobinda Tiwari 25. Sushmita Tiwari 25. Binod Shrestha( Australia) 26. Amisha Shrestha 27. Seti maya Tiwari  28. Nawraj Shrestha 29.  Girdhari Adhikari 30. Rajani Adhikari 31. Sushma  Bhandari 32. Sushubhan Makaju (Australia) 33. Yog Prasad Thapa( Magar)(Hong Kong) 34. Shanti Thapa (Magar)(Hong Kong) 35. Bindu Joshi 36. Bishnu Tiwari 37. Anita Tiwari 38. Prakash Rana, Magar 39. Sharmila Rana Magar 40. Indira Tiwari 41. Ratna Sharma(Baral) 42. Dipendra Shrestha 43. Indra Dhana Magar 44. Yogendra Dahal 45. Arati Subedi 46. Minu Shrestha 27. Amrita Khadka 48. Swostika Malla 49. Chitra Kumari Thapa  Magar 50. Santa Kumari Shrestha 51. Kamala Tajhya 52. Bal Kumari Bhandari 53. Swoyata Shrestha, Syanja 54. Muna Gurung 55. Dambar Jang Gurung 56. Jyoti Bhattachan 57. Arun Bhattachan 58. Roshani Subedi 59. Krishna Adhikari (Kathmandu) 60. Dirgha Lama 61. Mana Maya Tiwari 62. Suhana Shrestha 63. Swikriti Shrestha 64. Dipesh Joshi  65. Surendra Rana Magar  66. Mina Bhandari 67. Harka Magar 68 Kumar Shrestha (Australia) 69. Chandani Makaju  70 Pratik Shrestha 71. Nirmala Thapa(Hamal) 72.  Shova Parajuli(Spain 73. Sita Gurung 74. Sharmila Sharma(Paudel) 75. Pratima Rana Magar 76. Shyam Bahadur Thapa Magar 77. Anu Shrestha 78. Pawan Shrestha 79. Alina Ghana Magar 80 Juna Chhetri  81. Sharmila Rana Magar(Daughter in Law) 82. Buddhi Devkota  83. Rekha Shrestha( Butwal) 84. Anil Tiwari 85. Bimala Malla 86. Jina Chaudhari( Padampur, Chitwan) 87. Kishal Shrestha (Padampur, Chitwan) 88. Radha Bhandari(Lekhnath, Pokhara)89. Anil Shrestha(Dip Housing, Pokhara) 90. Deepa Shrestha( Dip housing, Pokhara) 91. Krishna Maya Shrestha( Padampur, Chitwan) 93. Srijana Shrestha(Baglung) 94. Sandesh Thakuri(Now in China) 95. Purna Thapa Magar(Now in Japan) 96. Gita Pokharel 97.Kanya Gurung 98. Srijana Shrestha (Baglung) 99. Preyana Shrestha, (Dang, now in Bangladesh) 100. Lelin Bhari(Dang) 101. Raina Wagle( Now in Spain)…..

 People with Third eye and experience of Brahma

1. Dr. Kamal Man Shrestha 2. Dr. Indu Shrestha 3. Prakriti Shrestha 4. Jyotsana Shrestha 5. Sarada Tiwari 6. Krishna Khadka(Baskota) 7. Jaya Shrestha 8. Sushma Pun 9. Tara Khadka  10. Ayushma Shrestha 11 Sushila Shrestha 12. Hema Joshi 13. Srijana Shrestha(Pokhara) 14. Shaibya Joshi 15. Rubiya Joshi, 16. Sajana Tiwari 17. Kapil Tiwari 18. Rajan Adhikari 19. Yashoda Makaju 20. Radha Adhikari 21. Amita Shrestha 22. Sushma Dhakal 23.  Sapana Tiwari 24. Gobinda Tiwari 25. Sushmita Tiwari 26. Binod Shrestha( Australia) 27. Amisha Shrestha 28. Anita Tiwari 29. Prakash Rana, Magar 30. Amrita Khadka 30. Swostika Malla 31. Kamala Tajhya 32. Bal Kumari Bhandari 33. Swoyata Shrestha, Syanja 34. Muna Gurung 35. Kumar Shrestha (Australia) 36. Chandani Makaju  37. Pratik Shrestha 39. Nirmala Thapa(Hamal) 40.  Shova Parajuli(Spain 41. Sita Gurung 42. Sharmila Sharma(Paudel) 43. Pratima Rana Magar 44. Shyam Bahadur Thapa Magar 45. Anu Shrestha 46. Pawan Shrestha 47. Alina Ghana Magar 48. Juna Chhetri  49. Sharmila Rana Magar(Daughter in Law)  50. Jina Chaudhari( Padampur, Chitwan) 51. Kishal Shrestha (Padampur, Chitwan) 52. Krishna Maya Shrestha( Padampur, Chitwan) 53. Gita Pokharel(Spain) 54. Preyana Shrestha(Bangladesh) 55. Sushma Bhandari(Naudanda)  ….

 People with Third eye and experience of Brahma and sadhashiva(libaration)

1. Dr. Kamal Man Shrestha(2011) 2. Dr. Indu Shrestha (2011) 3. Jyotsana Shrestha (2014. 06.11, Sunday) 4. Sushma Dhakal 5. Sajana Tiwari 6. Sapana Tiwari 7. Binod Shrestha (Australia) 8. Prakriti Shrestha 9. Sushma Pun 10. Sushila Shrestha 11. Chandani Makaju 12. Juna Chhetri 13. Alina Ghana Magar 14. Shaibya Joshi 15. Nirmala Thapa(Hamal) 16. Shyam Bahadur Thapa Magar 17. Amisha Shrestha 18. Sharmila Rana Magar(Daughter in Law) 19.and 20. Anu Shrestha and Pawan Shrestha (Together Husband wife)(2016.12.13) 21. Rubiya Joshi (2016.12.16) 22. Hema Joshi (2016.12.18) 23. Swoyata Shrestha, Syanja (2016.12.31) 24. Pratima Rana Magar (24 Jan 2017) 25. Kumar Shrestha( Australia)(1 Feb 2017) 26. Bal Kumari Bhandari(5 Feb 2017) 27. Jina Chaudhari ( 7 Feb 2017) 28. Krishna Maya Shrestha( Padampur, Chitwan)

 बिषय सुचीमा फर्कन

This post is also available in: English