⇐विषय सूचीमा फर्कन पाठ ३.८.४ लिङ्ग शरीरको आवरणहरुको रचना र कार्य (Anatomy and Physiology of human’s casual  body) १. अन्नमय कोश चित्र ११ यो लिँग शरीरको बाहिरको आवरण हो । यो आवरण स्थुल शरीरसँग जोडिएको हुन्छ । लिँग शरीर चेतनाको मात्रै हो तर पनि त्यस चेतनाले यी वस्तुहरुलाई एकदम घनिष्ट मानेर मनमा राखेको हुन्छ । उसले … Continue reading ""
To access this content, you must purchase Membership for iBook, or log in if you are a member.

This post is also available in: English